เด็กชายกฤษดา โชคดี

เด็กชายจักรพงค์ วงศ์หาญ

เด็กชายจันทรา พาลี

เด็กชายชนะชัย ชอบแก้ว

เด็กชายธีรภัทร์ คุซิตา

เด็กชายนพดล เพียปัญญา

เด็กชายนัฐตพล เชื้อชัย

เด้กชายภูผา สมภาค

เด็กชายวรชิต ดัชถุยาวัตร

เด็กชายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง

เด็กชายวิชิตชัย บุญยก

เด็กชายวีรพงค์ พวงแก้ว

นายวุฒิชัย เกษรบัวขาว

นายสมเกียรติ สมจิตร์

เด็กชายสุรชัย สมสิทธิ์

เด็กชายธนทัติ มีพรม

นางสาวจิรวรรณ สำราญสุข

เด็กหยิงชญาน์นันท์ ทองเสงี่ยม

นางสาวธิติพร ทองอินทร

เด็กหญิงสุกัญญา มวลศรี

เด็กหญิงสุวิพร วังจันทึก

เด็กหญิงอณิฑิตา แก้ววงศ์ไสย์

เด็กหญิงอนุศรา โพธิ์โต

เด็กหญิงเสาว์นีย์ เนธิบุตร

เด็กหญิงรัชชิดา ดวงอินทร์

เด็กหญิงจิราพร แก้วขยัน

เด็กหญิงพรทิพย์ วุฒิยาสาร

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชื่นอารมณ์

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มุมทอง

เด็กหญิงจันทนิภา ทองอ้ม