ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสายอำเภอศีขรภูมิ-สังขะ กิโลเมตรที่ ๑๒ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๔๔ ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจารพัตร เดิมเป็นสาขาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมสามัญศึกษา

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สภาตำบลผักไหม ได้ร้องขอต่อราชการและกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์ที่จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

           ปี พ.ศ.๒๕๓๖  สภาตำบลผักไหมโดยการนำของนายดุสิต อรชัย  กำนันตำบลผักไหม คนแรกและนายช้าง ภาคนิตร ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง คุณแม่บี ยาน ประธานอดีตกำนันตำบลระแงง สนับสนุนให้วัสดุโดยมีผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งประชาชนทุกหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณฝั่งสระหมู่บ้าน

หนองแวง และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบเป็นผู้ดูแลสาขาประสานการ

จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาตั้งอยู่ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอลโรงเรียนและได้ขอตัดถนนผ่านที่ดินของนายมุย  ม่วงศรี  และนายเดช  โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.เกษม  รุ่งธนเกียรติ  ทำถนนคอนกรีตระยะทาง ๒๕๐ เมตร เข้าสู่โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากนายสัจจา  ไชยดี และนายสงวน  วันนา  เพื่อให้ได้พื้นที่เพียงพอที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมในวันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๓๙และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ มีว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน

           ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ๒๕๕๔ นายพิทักษ์  สุปิงคลัดผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีย  หนองแวงวิทยาคม

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หนองแวงวิทยาคม