เด็กชายธิติวัฒน์ ชัยณรงค์

เด็กชายนวมินทร์ ทองคำ

เด็กชายเบญจพล งามปัญญา

เด็กชายปรเมตต์ ใยอิ้ม

เด็กชายพนมศักดิ์ บุญเตือน

เด็กชายพฤตินันท์ หริ่งฤกษ์

เด็กชายพีรณัฐ เข็มเเก้ว

เด็กชายศราวุธ ชัยเงิน

เด็กชายศุภกร บุญมี

เด็กหญิงกัญณิการ์ สามสี

เด็กหญิงจอมขวัญ มีสติ

เด็กหญิงญาราภรณ์ จันทร์เพ็ญ

เด็กหญิงณัฐณิชา ใยอิ้ม

เด็กหญิงนันท์นภัส อินทร์สะอาด

เด็กหญิงปภัสรา บุญยงศ์

เด็กหญิงปาณิสรา นิละปะกะ

เด็กหญิงพรวลัย มีเจริญ

เด็กหญิงพาทินธิดา เเก้วหล่อ

เด็กหญิงพิมพิกา กลิ่นสกุล

เด็กหญิงภัทรวดี อินทวี

เด็กหญิงลินลิณี ใยชวด

เด็กหญิงวริศรา วันคำ

เด็กหญิงวาสนา สมชัยศรี

เด็กหญิงสุนันทา อินทร์ตา

เด็กหญิงอรอนงค์ มอญขาม

เด็กหญิงอรุณรัตน์ นันทอง

เด็กหญิงอิทธิพร บุรีรัตน์