เด็กชายธีรศักดิ์ ฉลาดมาก

เด็กชาย นลธวัช มณีดำ

เด็กชาย ณัฐภูมิ ศรีมาศ

 

เด็กชาย บุญสิทธิ์ เกษรชื่น

เด็กชาย พลพล ไกรมณี

เด็กชาย ภควัฒน์ เหลื่อมล้ำ

เด็กชาย มงคล สายชุมดี

เด็กชาย ศุภชีพ พรมแตง

เด็กชาย สมศักดิ์ เหลื่อมล้ำ

เด็กชาย สุรเกียรติ ศรีเมือง

เด็กชาย อภิรักษ์ คำเสน

เด็กชาย อานนท์ ภารมาตย์

เด็กชาย วีรภาพ แพทอง

เด็กชาย นนธ์ชัย มั่นจิตร

เด็กชาย อดิศร พิลาดี

เด็กชาย พิชัย พุฒหอม

เด็กหญิง จริญา นิกูลรัมย์

เด็กหญิง จันทร์วิภา ศรีจันทร์

เด็กหญิง จารุณี ปุญญา

เด็กหญิง ชลินดา บุตรโสม

เด็กหญิง มุทิตา ทองใบ

เด็กหญิง รัตน์ติญา ผมน้อย

เด็กหญิง วราภรณ์ วังคีรี

เด็กหญิง สาวิณี เย็นใจพร

เด็กหญิง สาวิตรี สืบสังข์

เด็กหญิง วรรณกานต์ คานงอน

เด็กชาย กิตติพร สุริโย

เด็กชาย ธีรเดช ศรีชัยมูล