โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสายอำเภอศีขรภูมิ สังขะ กิโลเมตรที่ ๑๒ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๔๔ ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจารพัตร   เดิมเป็นสาขาโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมสามัญศึกษา

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สภาตำบลผักไหม ได้ร้องขอต่อราชการและกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

           ปี พ.ศ.๒๕๓๖  สภาตำบลผักไหมโดยการนำของนายดุสิต อรชัย  กำนันตำบลผักไหม

คนแรกและนายช้าง ภาคนิตร ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง คุณแม่บี   ยาน ประธานอดีต กำนันตำบลระแงง สนับสนุนให้วัสดุ โดยมีผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งประชาชนทุกหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณฝั่งสระหมู่บ้านหนองแวง และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑โดยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบเป็นผู้ดูแลสาขาประสานการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาตั้งอยู่ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอลโรงเรียนและได้ขอตัดถนนผ่านที่ดินของนายมุย  ม่วงศรี  และนายเดช  โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.เกษม  รุ่งธนเกียรติ  ทำถนนคอนกรีตระยะทาง ๒๕๐ เมตร เข้าสู่โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจากนายสัจจา  ไชยดี และนายสงวน  วันนา  เพื่อให้ได้พื้นที่เพียงพอที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน

           ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมในวันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๓๙และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ มีว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ๒๕๕๔ นายพิทักษ์  สุปิงคลัด

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม