ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตำบลผักไหม  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๑๒๐๓๖
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                 มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  ตำบล  ได้แก่  ตำบลผักไหม  อำเภอศีขรภูมิ

ตำบลตรวจ  ตำบลณรงค์ และตำบลศรีสุข  อำเภอศรีณรงค์

                  สีประจำโรงเรียน  คือ  สีชมพู-เขียว

                       สีชมพู  คือ  สีแห่งความรัก ความสามัคคี

                       สีเขียว  คือ  สีแห่งชีวิต สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้

                   ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญานรานํรตฺนํ  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

                   คำขวัญโรงเรียน ศึกษาดี มีวินัย อนามัยเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมประชาธิปไตย

                   ตัวอักษรย่อ      น.ว.ค.    หมายถึง หนองแวงวิทยาคม

                   สถานที่ตั้ง        หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวง ถนนศีขรภูมิ-สังขะ  อำเภอศีขรภูมิ

                                            จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

                   โทรศัพท์          ๐-๔๔๕๘-๘๗๙๗

                   โทรสาร           ๐-๔๔๕๘-๘๗๙๗

                   เว็บไซต์           http://www.nwk.ac.th


สัญลักษณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 

 

  

ตราประจำโรงเรียน   ประกอบด้วย

           นกเป็ดน้ำ เป็นกลุ่มเหนือคลื่นน้ำ ล้อมรอบด้วยรวงข้าว และต้นกก(ต้นแวง) นกเป็ดน้ำ เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นทีม มีผู้นำเปรียบเสมือนบุคลากรในโรงเรียนจะต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม รักทีม มีผู้นำ ผู้ตาม ล้อมรอบด้วยรวงข้าวหมายถึงจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น