ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ นักศึกษาฝึกงาน

 15 พ.ค. 61 21:54:38      429    |     Share   

 

     ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ นักศึกษาฝึกงาน เมื่อ 11 พ.ค. 2561 โดยบริษัท กันยังอิเลคทริก จำกัด(มหาชน) ซึ่งนักเรียนโรงเรียหนองวงวิทยาคม ที่เรียนหลักสูตร ทวิศึกษา ระดับชั้น ม.5 (ปวช.2) ได้เข้ารับการฝึกงานระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2561