กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : เจ้าหน้าที่ /นักการภารโรง/ ลูกจ้างชั่วคราว

นายศักดิ์ชาย พิมพ์ศรี
ชื่อ-สกุล นายศักดิ์ชาย พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสัจจา ไชยดี
ชื่อ-สกุล นายสัจจา ไชยดี
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
 
นายบุญยงค์ เอี่ยมสะอาด
ชื่อ-สกุล นายบุญยงค์ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
นายศรศักดิ์ เย็นใจพร
ชื่อ-สกุล นายศรศักดิ์ เย็นใจพร
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ เจ้าหน้าที่ /นักการภารโรง/ ลูกจ้างชั่วคราว

ยังไม่มีข่าว